bang!!!!::.GenerativeHipermeDIYaLAb >>>

..:..::. ..: ::.... ::.. . : .. . .:..

Laboratori d' introducció a l'entorn de programació multimèdia Pure-data
UPV:::València:::18 al 22 Maig 2009
..:..::. ..: ::.... ::.. . : .. . .:..

Laboratorio de introducción al entorno de programación multimedia Pure-data
UPV:::Valencia:::18 al 22 Mayo 2009


inscripciones ^^^***!!!""">>¿?="@#~½ª(pincha aqui /&(%%¨:::descripció taller >>> ::: descripción taller >>>El contingut se centrarà en la introducció i aprofundiment en l'us de l'entorn de programació visual >> Pure Data , (un llenguatge Open Source de potents aplicacions multimedials), Ens centrarem principalment en el disseny i construcció d' instruments - software per a la generació d'àudio, tractament de vídeo, comunicació entre màquines, connexió amb dispositius (Hardware) en temps real, aplicables també en instal.lacions, i relacionables amb altres disciplines artístiques com la dansa, i les arts escèniques. El curs es desenvoluparà en sessions teòriques i pràctiques de laboratori/taller. Ambdues s' interrelacionaran en el transcurs del curs.El contenido se centrará en la introducción y profundización en el uso del entorno de programación visual Pure Data , (un lenguaje Open Source de potentes aplicaciones multimediales), centrándonos principalmente en el diseño y construcción de instrumentos - software para la generación de audio, tratamiento de vídeo, comunicación entre máquinas, conexión con dispositivos (Hardware) en tiempo real, aplicables también al uso en instalaciones, y relacionables con otras disciplinas artísticas como la danza, y las artes escénicas. El curso se desarrollará en sesiones teóricas y prácticas de laboratorio/taller. Estas se interrelacionarán en toda la continuidad del curso.dirigit a ... >>> ::: dirigido a ... >>>Estudiants de Belles Arts, Comunicació audiovisual, Músics Electrònics, Vjs, .. i qualsevol altre persona interessada en llenguatges de programació de codi obert i la seva intersecció amb el món artístic..Estudiantes de Bellas Artes, Comunicación audiovisual, Músicos Electrónicos, Vjs, .. y cualquier otra persona interesada en lenguajes de programación orientados a su interrelación con el campo artístico..coneixements previs ... >>>conocimientos previos ... >>>L'interès per a entorns OpenSource (FLOSS), aplicats a la experimentació amb tecnologies lliures amb objectius creatius. No es necessària la plataforma Gnu/Linux per a l' assistència del taller tot i què és recomanable.Será bienvenido el interés a entornos OpenSource (FLOSS), aplicados a la experimentación con tecnologías libres con objetivos creativos. No es necesaria la plataforma Gnu/Linux para la asistencia del taller aunque se recomienda.número de particip.s ... >>>m!n 12 // mAx 20

Programa ... >>>

>> Introducció contexual de Pure-data
[[ filosofia, mètodes, recursos, comunitat, llistes, documentació ]]

>> Introducció al llenguatge de programació Pure-data
[[ sintaxis del llenguatge, elements gràfics, codi ]]

>> Tractament d' Àudio en temps Real
(Síntesis Aditiva, S.Sustractiva, S.Granular, Sampling, anàlisi de Fourier, Seqüenciadors, Filtres, Efectes, HTDj!)

>> Tractament de Vídeo en temps Real
(pdp/pidip > tractament de vídeo, Gem > modelat 3D amb OpenGL , Physical Modelling )

>> Xpand 1 (interrelació entre màquines)
(connectivitat, clústering, streaming, protocol OSC)

>>> Xpand 2 (interrelació amb dispositius externs de control)
(connectivitat amb Hardware, HID, connectivitat amb Joysticks, Wii, Arduino, Midi)

>>> postmodernitat i contemporaneïtat >> coneixement lliure
(de la paella al software lliure >> Llicències, Publicació de continguts lliures, Difusió, Netlabels, Cultura lliure....::..:::::::.:..:....:.........

>> Introducción contexual de Pure-data
[[ filosofía, métodos, recursos, comunidad, listas, documentación ]]

>> Introducción al lenguaje de programación Pure-data
[[ sintaxis del lenguaje, elementos gráficos, código ]]

>> Tratamiento de Audio en tiempo Real
(Síntesis Aditiva, S.Sustractiva, S.Granular, Sampling, análisis de Fourier, Secuenciadores, Filtros, Efectos, HTDj!)

>> Tratamiento de Vídeo en tiempo Real
(pdp/pidip > tratamiento de vídeo, Gem > modelado 3D con OpenGL , Physical Modelling )

>> Xpand 1 (interrelación entre máquinas)
(conectividad, clustering, streaming, protocolo OSC)

>>> Xpand 2 (interrelación con dispositivos externos de control)
(conectividad con Hardware, HID, conectividad con Joysticks, Wii, Arduino, Midi)

>>> postmodernismo y contemporaneidad >> el conocimiento libre
(de la paella al software libre >> Licencias, Publicación de contenidos libres, Difusión, Netlabels,...tutorials ... >>>

''in progress....''

HTDj!linkografía ... >>>

http://puredata.info/
http://puredata.info/downloads
http://goto10.org/
http://wiki.dataflow.ws/PdMtlAbstractions
http://www.hangar.org/wikis/lab/doku.php?id=start:puredata_opencv
http://www.hangar.org/wikis/lab/doku.php?id=start:audiyolab
http://hangar.org/wikis/lab/doku.php?id=start:puredata_pdvjtools/
http://sll3.wordpress.com/puredata/com-escriure-un-external-per-a-puredata/
http://www.netpd.org/About
http://www.iua.upf.edu/~csora/gmv/index.php
http://noisybox.net/computers/pd/
http://www.robotcowboy.com/robotcowboy-software/
http://ydegoyon.free.fr/software.html
http://ydegoyon.free.fr/pidip.html
http://www.pd-tutorial.com/english/index.html
http://mtg.upf.edu/reactable/
http://www.hackitectura.net/aljwarizmi/
http://footils.org/
http://www.veejayhq.net/
http://www.arduino.cc/es/Pduino/ArduinoPureData
http://hackthedj.wordpress.com/
http://www.estereotips.net/qeve/
http://sll3.wordpress.com
pure-data works::::

muzik>>

nvisible.taz >> daax!
noish~
segmentationfault!


clips

segmentationfault! + T4


pd container

http://artefacte.org/


::. . : . : . . .. : : : .. : : :::: :::. . . .. . . . :P